ANBI/AVG

ANBI
De Christengemeenschap heeft de ANBI-status. Uw financiële bijdragen aan de kerk worden door de belastingdienst aangemerkt als giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op grond daarvan kunt u deze bijdragen aftrekken van uw belastbaar inkomen.
Tot de aftrekbare giften behoren ook periodieke schenkingen. Dit zijn volgens de wet giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen voor vijf jaar, aan een ANBI instelling. Een periodieke gift geeft een groter belastingvoordeel. Neem voor een overeenkomst periodieke gift  contact op met de penningmeester.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Onder de AVG heeft de gemeente een documentatieplicht. In dit document wordt beschreven welke persoonsgegevens in de ledenadministratie worden verwerkt, op welke grond en met welk doel. Tevens wordt beschreven hoe de gemeente deze persoonsgegevens heeft verkregen en wie er binnen de gemeente toegang heeft tot de ledenadministratie. Tenslotte wordt beschreven met welke derden deze gegevens worden gedeeld. Ook de omgang met andere privacygevoelige informatie die binnen de gemeente circuleert, wordt in dit document beschreven.